Black lives matter

Đồi quyền sống Người Da đen

A collection of visual resources and infographics (with some Vietnamese translations) for the Black Lives Matter movement & related human rights initiatives. Please feel free to share these resources.

Xinh vui lòng chia sẻ các hình ảnh và bài viết này.

Last updated: June 10, 2020 3:08PM PST.

Letters for Black Lives, Vietnamese.
Breonna Taylor
NYT 8 Minutes 46 Seconds
Richmond Police Brutality Twitter Thread
Guardian police violence
White Extremists Looting

petitions

Xin Ký đơn kiến nghị

If you are international and aren't able to sign, here are some zip codes you can use:

Nếu bạn là người quốc tế và không thể ký các biểu mẫu này, đây là một số mã zip bạn có thể dùng:

90015 - Los Angeles, California
10001 - New York City, New York
75001 - Dallas, Texas

important literature

Bài viết quan trọng

For more educational resources, please visit the following page by clicking below:

Nếu bạn muốn đọc thêm bài viết, xin vui lòng dùng trang web này:

translated/ dịch sang tiếng việt

more resources

các trang web thêm

Đồi Quyền Sống Người Da đen (Tiếng Anh)

Lịch Sử Người Mỹ gốc Phi

Thư Cho Đồi Quyền Sống Người Da đen

Đồi Quyền Sống Người Da đen (Tiếng Việt)

Tin Tức & Blog Ý Kiến

Questions

Can I link this on my social media platforms?

Please do. This site is modeled after the blacklivesmatters.carrd.co page by @dehyedration. Spread the word!

Xinh vui lòng chia sẻ các hình ảnh và trang web này.

Who are you? How can I contact you?

My name is Catherine and I'm a university student. You can contact me on Twitter @sickcathy.

Tên tôi là Catherine và tôi là một sinh viên đại học. Bạn có thể liên lạc tôi trên Twitter @sickcathy.

How can I help with this site?

My language skills are still lacking, but I'm trying my best to spread the word. Please contact me @sickcathy on Twitter if you're willing to help translate resources to Vietnamese!

Tôi không rành tiếng Việt lắm, nhưng tôi đang cố gắng để dịch. Xin vui lòng liên lạc tôi trên Twitter @sickcathy nếu bạn có thể giúp dịch.

Who's writing these translations?

Huge thanks these translators and proofreaders: Anh Do, Catherine Tran, Duy Vo, Nhi Ly, Mai Anh Srisuk, Victoria, Uyen Le

Một số bản dịch được viết bởi Anh Do, Catherine Tran, Duy Vo, Nhi Ly, Mai Anh Srisuk, Victoria, Uyen Le. Một số bài viết được lấy từ trang web khác.

How often will this site be updated?

I will try to update it as regularly as possible, within 1-2 days from the previous update. I'm still in school, so I may be slow.

Tôi sẽ cố gắng cập nhật trang này thường xuyên nhất có thể, trong vòng 1-2 ngày kể từ lần cập nhật trước. Tôi vẫn còn đi học, vì vậy tôi có thể chậm.