Black lives matter

Đồi quyền sống Người Da đen

A collection of visual resources and infographics (with some Vietnamese translations) for the Black Lives Matter movement & related human rights initiatives. Please feel free to share these resources.

Xinh vui lòng chia sẻ các hình ảnh và bài viết này.

Last updated: June 10, 2020 3:08PM PST.

Letters for Black Lives, Vietnamese.
Breonna Taylor
NYT 8 Minutes 46 Seconds
Richmond Police Brutality Twitter Thread
Guardian police violence
White Extremists Looting

petitions

Xin Ký đơn kiến nghị

If you are international and aren't able to sign, here are some zip codes you can use:

Nếu bạn là người quốc tế và không thể ký các biểu mẫu này, đây là một số mã zip bạn có thể dùng:

90015 - Los Angeles, California
10001 - New York City, New York
75001 - Dallas, Texas

important literature

Bài viết quan trọng

For more educational resources, please visit the following page by clicking below:

Nếu bạn muốn đọc thêm bài viết, xin vui lòng dùng trang web này:

translated/ dịch sang tiếng việt

more resources

các trang web thêm

Đồi Quyền Sống Người Da đen (Tiếng Anh)

Lịch Sử Người Mỹ gốc Phi

Thư Cho Đồi Quyền Sống Người Da đen

Đồi Quyền Sống Người Da đen (Tiếng Việt)

Tin Tức & Blog Ý Kiến